Cambodian Life
ទំព័រដើម  >   ផលិតផលតាមដៃគូសហការ
 


      គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ៣,០០០

“សកម្មភាពដ៏តូចរបស់អ្នកថ្ងៃនេះផ្តល់នូវសំណាញ់ការពារដ៏ធំធេងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកថ្ងៃស្អែក”


១) តើអ្វីទៅ គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ៣,០០០?

គម្រោងធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ៣,០០០ គឺជាកម្មវិធីមួយផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Cellcard សហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតកម្ពុជា “Camlife” ផ្តល់ជូនអតិថិជនទាំងអស់របស់ Cellcard (ដែលមានសិទិ្ធទទួល)។ យើងផ្តល់ជូនការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកត្រូវបានធានា ក្នុងករណីអ្នកត្រូវបានធានាមានហានិភ័យដល់អាយុជីវិតគ្រប់ករណី។

២) លក្ខណៈនៃគម្រោង 

- រយៈពេលនៃការការពារ : ១ ឆ្នាំ
- រយៈពេលបង់បុព្វលាភ : ១ ឆ្នាំ
- ជម្រើសបង់បុព្វលាភ : ២០០រៀល ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ ៦,០០០រៀល ក្នុងមួយខែ
- អាយុទទួលបានការធានា : ១៨-៥០ ឆ្នាំ
- ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុប  : ៣,០០០ ដុល្លារ

៣) អត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោង 

ទូទាត់រហូតដល់ ១០០%នៃប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសរុប (ផ្អែកទៅលើភាគរយនៃបុព្វលាភដែលបានប្រមូលបាន)

៤) ដើម្បីទទួលបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ៣,០០០ នេះ តើខ្ញុំត្រូវចុះឈ្មោះជាមួយគម្រោងនេះដែរ ឬទេ? ប្រសិនបើចុះឈ្មោះ តើដោយរបៀបណា?

បាទ/ចាស លោកអ្នកត្រូវចុះឈ្មោះ។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយរបស់ Camlife តាមទូរសព្ទលេខ ០៦១ ៤៣១ ១១១ (ម៉ោងធ្វើការ)។

៥) ករណីមិនធ្វើសំណង 

Camlife មិនធ្វើសំណង ប្រសិនបើការទទួលមរណភាពនៃអ្នកត្រូវបានធានាដោយសារករណី៖

1. អំពើអត្តឃាត ឬឃាតកម្ម ដូចបានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិទូទៅ;

2. ការបង្ករោគដោយមេរោគហ៊ីវ ជំងឺអេដស៍ ឬជំងឺទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺអេដស៍;

3. ការប្រព្រឹត្ត ឬប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ;

4. ជំងឺក្នុងអំឡុងពេល ៣ ខែដំបូង ចាប់ពីថ្ងៃដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានសុពលភាព;

5. លក្ខខណ្ឌនានាដែលកើតមុនបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានសុពលភាព ហើយបណ្តាលឱ្យទទួលមរណៈភាពក្នុងអំឡុងពេល ៣ ខែដំបូង ចាប់ពីថ្ងៃដែលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងមានសុពលភាព។

 

៦) តើស្នើសុំសំណងដោយរបៀបណា 

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយរបស់ Camlife តាមទូរសព្ទលេខ ០៦១ ៤៣១ ១១១ (ម៉ោងធ្វើការ)។

 

 

ខ និងលក្ខខណ្ឌធានារ៉ាប់រង 

ក)  ការចុះឈ្មោះជាមួយធានារ៉ាប់រងមានន័យថា អតិថិជនយល់ព្រមប្រគល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅឱ្យ Camlife។

ខ)  អតិថិជនម្នាក់អាចទទួលបាននូវបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតែមួយគត់(ការពារ)។

គ)  កញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងឥតគិតថ្លៃរបស់លោកអ្នកចំនួន ៣០០ ដុល្លារ នឹងត្រូវបានបញ្ឈប់ នៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការបង្កើនទៅជាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត       ៣,០០០ ។

ឃ) ប្រសិនបើអតិថិជនចុះឈ្មោះស៊ីមកាតច្រើនសម្រាប់ធានារ៉ាប់រងនេះ, មានតែបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងតែមួយគត់ ដែលអាចយកមកស្នើសុំសំណងបាន។

ង)  ក្នុងករណី,អតិថិជនទទួលបានធានារ៉ាប់រងច្រើនជាងមួយដោយចៃដន្យ នៅពេលមានការស្នើសុំសំណង Camlife នឹងទូទាត់ឱ្យតែមួយប៉ុណ្ណោះ។

ច)  អាយុរបស់អ្នកត្រូវបានធានាត្រូវមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៥០ ឆ្នាំ (ខួបកំណើតចុងក្រោយ)។

ឆ)  យើងធ្វើសំណងណាដែលមានសុពលភាពជូនដល់អតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រង ដោយមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវទៅនឹងលេខទូរសព្ទរបស់លោកអ្នក។ ឧទាហរណ៍ៈអតិថិជនចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់ រង ក្រោមឈ្មោះរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត(ស៊ីមកាតរបស់អ្នកត្រូវ   បានចុះបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដទៃ)។ ក្នុងករណីនេះយើងនឹងមិនធ្វើសំណង      នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ, ប្រសិនបើ អតិថិជនបានជូនដំណឹងជាមុនដល់  Camlife  អំពីការកែតម្រូវ, Camlife នឹងធ្វើសំណង នៅពេលមានការស្នើសុំសំណង។

ជ)  ការកាត់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង នឹងចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះ ហើយការ      ការពារ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃបន្ទាប់នៅម៉ោង ០០:០០ នាទី។

ឈ) ចំនួនទឹកប្រាក់សំណង នឹងទូទាត់ផ្អែកទៅលើភាគរយនៃបុព្វលាភដែលបានប្រមូលបាន(PPC)។ PPC មានន័យថាផលបូកនៃបុព្វលាភដែលប្រមូលបានរាល់ខែ (PCM) គិតជាភាគរយចាប់ពីដើមឆ្នាំនៃកិច្ចសន្យាដោយចែកទៅតាមចំនួនខែនៅក្នុងឆ្នាំនោះ។

ញ) ប្រសិនបើ PPC ត្រូវបានប្រមូលតិចជាង ២៥% នោះការស្នើសុំសំណង នឹងមិនត្រូវបានទូទាត់ទេ។

ដ)  ប្រសិនបើ PPC ត្រូវបានប្រមូលយ៉ាងហោចណាស់ ២៥%, ទឹកប្រាក់សំណងត្រូវទូទាត់ធៀបទៅនឹង PPC។ ឧទាហរណ៍ៈ ប្រសិនបើបុព្វលាភដែលប្រមូលបាន ៧៥% យើងនឹងធ្វើសំណង ៧៥% (៧៥% x ៣,០០០ = ២,២៥០) ដក ១០ ដុល្លារទៅលើថ្លៃរដ្ឋបាល។ ដូច្នេះទឹកប្រាក់សំណងចុងក្រោយ គឺ ២,២៥០ – ១០ = ២,២៤០ ដុល្លារ។

ថ)  ការស្នើសុំសំណងត្រូវតែជូនដំណឹង ក្នុងអំឡុងពេល ៣ ខែ ចាប់ពីពេល ទទួលមរណភាពរបស់អ្នកត្រូវបានធានាកើតឡើង  បើមិនដូច្នោះទេ ការស្នើសុំសំណងនេះនឹងគ្មានប្រសិទ្ធិភាព។

សំនួរចម្លើយ 

1. តើនរណាមានសិទ្ធិទទួលបានធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ៣,០០០ នេះ?

អតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះតាម Cellcard មានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៥០ ឆ្នាំ (ថ្ងៃខួបកំណើតចុងក្រោយ)

2. តើខ្ញុំត្រូវធ្វើការទូទាត់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ៣,០០០ នេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចាស លោកអ្នកត្រូវបង់បុព្វលាភ។ ត្រឹមតែ ២០០ រៀល (០.០៥ ដុល្លារ) ក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ ៦០០ រៀល (១.៥០ ដុល្លារ) ក្នុងមួយខែ។

3. បន្ទាប់ពីធ្វើការចុះឈ្មោះ, តើខ្ញុំអាចដឹងអំពីធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ៣,០០០ នេះ ចាប់ផ្តើមការពារខ្ញុំ នៅពេលណា?

អ្នកនឹងទទួលបានសារដើម្បីបញ្ជាក់។

4. ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបានបដិសេធចំពោះការចុះឈ្មោះធានារ៉ាប់រង ៣,០០០ នេះ?

-     លេខទូរស័ព្ទលោកអ្នក ប្រហែលជាមិនត្រូវបានចុះឈ្មោះក្រោមឈ្មោះរបស់លោកអ្នក;

-     អាយុរបស់លោកអ្នក ប្រហែលជាមិនចាប់ពី ១៨ ដល់ ៥០ ឆ្នាំ;

-     ឬ ទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នក មិនគ្រប់គ្រាន់។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ ០៦១ ៤៣១ ១១១ (ម៉ោងធ្វើការ)។

5. តើខ្ញុំអាចស្នើសុំធានារ៉ាប់អាយុជីវិត ៣,០០០ នេះបានដែរ ឬទេ ប្រសិនបើលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ(ស៊ីមកាត) មិនត្រូវបានចុះឈ្មោះក្រោមឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ?

បាទ/ចាស អ្នកអាច។ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ Camlife តាមទូរស័ព្ទលេខ ០៦១ ៤៣១ ១១១(ម៉ោងធ្វើការ)។

6. តើខ្ញុំបញ្ឈប់ដំណើរការនៃធានារ៉ាប់រង ៣,០០០ នេះពីលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយរបស់ Camlife តាមទូរស័ព្ទលេខ ០៦១ ៤៣១ ១១១ (ម៉ោងធ្វើការ)។

7. តើត្រូវតម្រូវឯកសារអ្វីខ្លះ ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំសំណង?

ឯកសារតម្រូវ៖

  • បំពេញបែបបទទាមទារសំណងដោយគ្រួសារអ្នកត្រូវបានធានា (អ្នកទទួលផល*);
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង/លិខិតឆ្លងដែន/សំបុត្រកំណើតរបស់អ្នកត្រូវបានធានា។ តម្រូវឯកសារច្បាប់ដើម ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់;
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង/លិខិតឆ្លងដែន/សំបុត្រកំណើតរបស់អ្នកទទួលផល។ តម្រូវឯកសារច្បាប់ដើម ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់;
  • សំបុត្រមរណភាពបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច។ តម្រូវឯកសារច្បាប់ដើម ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់;
8. តើ Camlife ត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីធ្វើការសម្រេចលើការស្នើសុំសំណង បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណុំឯកសារពេញលេញ?

ការស្នើសុំសំណង ត្រូវបានសម្រេចក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ៧ ថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានសំណុំឯកសារពេញលេញ។

9. តើទឹកប្រាក់សំណង ត្រូវបានទូទាត់ជូនគ្រួសារអ្នកត្រូវបានធានា ដោយរបៀបណា?
ទឹកប្រាក់សំណងអាចត្រូវបានទូទាត់តាមរយៈ ការផ្ទេរប្រាក់តាមវីង ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ ឬជាសាច់ប្រាក់ (គ្រួសារអ្នកត្រូវបានធានាអាយុជីវិត តូ្រវមកទទួលទឹកប្រាក់សំណងនៅការិយាល័យរបស់ Camlife)។

Generate ecertificate
Press Esc to close